ЯФИ САНДАРМЕН
85 %

ҚАЗАҚСТАНДА ҚОЛДАНАТЫН РАДИОФАРМПРЕПАРАТТАР ЯФИ-ДА ӨНДІРІЛЕРІ

600 +

ҚЫЗМЕТКЕР

300 +

ҒЫЛЫМ КАНДИДАТЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ДОКТОРЫ ӨЗ ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕЛЕРІН ЯФИ-ДА ҚОРҒАДЫ (2010 ЖЫЛҒА ДЕЙІН)

11 БАЗАЛЫҚ

ЯДРОЛЫҚ, РАДИАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРЛІК-ФИЗИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫ

МИССИЯМЫЗ БЕН МАҚСАТЫМЫЗ

Миссия:

Ядролық қаруды бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы технологияларды әзірлеу, енгізу және қолдану арқылы Қазақстанның дамушы елдерден дамыған елдерге өтуі арқылы отандық экономикаға үлес қосу.

Пайым:

ЯФИ – халықаралық зерттеу және ғылыми өндірістік ұйымдардың әлемдік элитасының өкілі.


Институт құндылықтары (INP2):

Біздің негізгі құндылықтарымыз тиімді шешімдер қабылдауда, сыртқы ортамен (серіктестермен және клиенттермен) қарым-қатынасты нығайту, компанияның бірегей бейнесін қалыптастыру барысында күнделікті басшылыққа алатын басым бағыттарымызды, қағидаттарымыз бен сенімдерімізді көрсетеді. 

Біздің құндылықтарымыз Институт миссиясын іске асыру және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін команданы біріктіруге бағытталған:

1) Integrity Біз барлық қарым-қатынастар мен қабылданған шешімдерде жоғары моральдық және этикалық стандарттарды, адалдық пен жауапкершілікті сақтаймыз.

2) Novelty Біз бәсекеге қабілетті болу және даму үшін инновациялық тәсілдер мен шешімдерді қолдана отырып, жаңа идеяларды, өнімдер мен процестерді дамытуға ұмтыламыз.

3) Professionalism Біз ұйым ішіндегі және ұйымнан тыс кәсіби іс-әрекет пен қарым-қатынасты сақтай отырып, жоғары этикалық стандарттар мен құзыреттілік негізінде жұмыс істейміз.

4) Partnership Біз жұмыстарды серіктестікте және командаға сенім арта отырып жүзеге асырамыз, сондай-ақ мүдделі тараптармен ұзақ мерзімді және сенімді байланыс орнатамыз.

ЯФИ Қызметтер

РАДИАЦИЯЛЫҚ СТЕРИЛДЕУ

ТОЛЫҒЫРАҚ АШЫП ОҚУ

ЖЕКЕ ДОЗИМЕТРЛІК БАҚЫЛАУ

ТОЛЫҒЫРАҚ АШЫП ОҚУ

ЯДРО-ФИЗИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ КЕШЕНІ

ТОЛЫҒЫРАҚ АШЫП ОҚУ

КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ СЫНАУ

ТОЛЫҒЫРАҚ АШЫП ОҚУ

БҮЛДІРМЕЙТІН БАҚЫЛАУ БОЙЫНША МАМАНДАР ДАЯРЛАУ

ТОЛЫҒЫРАҚ АШЫП ОҚУ

РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ РАДИАЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ  

ТОЛЫҒЫРАҚ АШЫП ОҚУ

ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК, ЯДРОЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ

Ядролық қауіпсіздік жөніндегі оқу орталығы (бұдан әрі – ЯҚОО) «Ядролық физика институты» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – ЯФИ РМК) базасында Қазақстан Республикасы Үкіметінің бастамасы бойынша АҚШ Энергетика министрлігі Ядролық қауіпсіздік жөніндегі ұлттық әкімшілігінің қолдауымен құрылды. ЯҚОО АЭХА-нің (МАГАТЭ) ядролық физикалық қауіпсіздік саласындағы оқыту және қызметке жәрдемдесу орталықтарының халықаралық желісіне енеді.

ЯҚОО-ғы ЯФИ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады және өз қызметін ЯФИ РМК Жарғысы мен ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлауға арналған Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің 2015 жылғы 05 ақпандағы № 15002179 мемлекеттік лицензиясы негізінде жүзеге асырады.

ТОЛЫҒЫРАҚ АШЫП ОҚУ
01/07
ЯФИ ҚҰРАМЫ
Қатты дене радиациялық физикасы бөлімі

Бөлім 1969 жылы құрылған сәттен бастап бөлім қызметінің негізгі бағыттары ядролық және термоядролық техниканың конструкциялық материалдарына нейтрондар мен зарядталған бөлшектердің, температураның әсерін зерттеу жұмыстары болды.

Үдеткіш технологиялар ғылыми-техникалық бөлімі

Работы по ускорительной тематике в Институте ядерной физики с 1964 года велись силами трех лабораторий (ускорительных процессов; ионной оптики, автоматизации ускорительных процессов).

Ядролық қауіпсіздік жөніндегі оқу орталығы

Учебный центр по ядерной безопасности (далее – УЦЯБ) был создан на базе РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» (далее – РГП ИЯФ) по инициативе Правительства Республики Казахстан при поддержке Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США.

Учебный центр по радиационной безопасности
Учебный центр по неразрушающим методам контроля
Кешенді экологиялық зерттеулер орталығы
  • Комплексные радиоэкологические исследования территорий, подверженных радиоактивному загрязнению;

  • Исследование мест размещения радиационно-опасных объектов, разработка и внедрение систем комплексного радиоэкологического мониторинга;

  • Природоохранное проектирование и нормирование.

ССР-Қ зерттеу реакторының комплексі

1961 жылы басталған атом реакторы ғимаратының құрылысы 1967 жылы аяқталған болатын

Астана филиалы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Ядролық физика институты» РМК Астана филиалы ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші кешенін, тректік жарғақтар технологиялық зертханасын, қатты денелер физикасы зертханасын және ядролық физика зертханасын біріктіретін бірегей ғылыми орталық болып табылады.

Ақсай филиалы

Аксайский филиал РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" МЭ РК образован в 1998 году в связи с началом работ Институтом по реализации Программы «Комплексное исследование и мониторинг объектов «Лира» на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении (КНГКМ).
Объекты «Лира» были созданы в западном Казахстане на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ) в 1983 и 1984 гг. с применением энергии ядерных взрывов. Объекты представляют собой шесть искусственных полостей в толще кунгурских солевых отложений на глубине около 1000 м. .

Ядролық физика бөлімі

Это текст о компании. Он необходим для дальнейшего продвижения Вашего сайта. Вам будет необходимо предоставить исходные данные, по которым наши копирайтеры составят правильный текст, который будет содержать в себе основную информацию о деятельности Вашей компании.  

Ядролық, радиациялық және экологиялық қауіпсіздік департаменті
ЖЫЛДАМ СІЛТЕМЕЛЕР
ИНСТИТУТ СЕРІКТЕСТЕРІ