loader image

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Мамандарды қиратпайтын тестілеуге дайындау

ҚР Ядролық физика институтының Бүлдірмейтін бақылау және сынақтау әдістері ғылыми-техникалық орталығы (ББСӘ ҒТО) бүлдірмейтін және бүлдіретін бақылау әдістері саласында мамандарды даярлау/қайта даярлау бойынша курстар өткізеді. ББСӘ ҒТО-да бүлдірмейтін бақылау бойынша 3-ші біліктілік деңгейіне сертификатталған металтану саласындағы дипломды мамандар жұмыс істейді.

Бүлдірмейтін бақылау дефектоскопшыларын және бүлдіретін бақылау зертханаларының мамандарын даярлау/қайта даярлау бағдарламалары теориялық курсты және тиісті жабдықтар мен бақылау әдістемелерін пайдалана отырып жүргізілетін практикалық сабақтарды қамтиды. 

Курсты аяқтап, емтиханды сәтті тапсырғаннан кейін тиісті даярлау/қайта даярлау бағдарламасы бойынша куәлік (сертификат) беріледі. Бүлдірмейтін бақылау дефектоскопшыларын және зертхана мамандарын даярлау/қайта даярлау бағдарламалары «қорытынды беруге құқылы/құқылы емес» 1-ші және 2-ші біліктілік деңгейлеріне бағдарланған.

 «Қорытынды беруге құқылы» белгісі бар куәлігі (сертификаты) тыңдаушы 2-ші Біліктілік деңгейіне арналған кеңейтілген емтиханды сәтті тапсырған жағдайда, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша беріледі.

ББСӘ ҒТО өз қызметін бүлдірмейтін бақылау және металдарды диагностикалау саласындағы ұлттық стандарттарды, қолданыстағы заңнаманы ескере отырып, Ядролық физика институты РМК Жарғысының негізінде жүзеге асырады.

Қызметкерлерді даярлау/қайта даярлау ⇒мынадай бақылау әдістері бойынша жүзеге асырылады:

 • Көзбен шолып бақылау VT
 • Өткіш заттармен бақылау PT (капиллярлық: түрлі-түсті, флюоресценттік)
 • Радиографиялық бақылау RT (гамма- және рентгендік)
 • Радиографиялық кескіндерді мағыналау IRT
 • Ультрадыбыстық бақылау UT
 • Қалыңдық өлшеу ThT (соның ішінде, жабынның коррозиялық және эрозиялық тозуы)
 • Магниттік (магнит-ұнтақты) бақылау MT

Даярлау/қайта даярлау бекітілген оқу бағдарламаларына сәйкес топ құрамында және жеке түрде жүзеге асырылады.

Тапсырыс берушінің аумағына барып, тапсырыс берушінің жабдығында оқыту, сондай-ақ тапсырыс берушінің практикалық қызметін ескеріп оқыту бағдарламаларын ұйымдастыруға болады.

Топтық және жеке сабақтардың құны туралы ақпарат ⇒сілтеме бойынша  орналастырылған.

 

 Даярлау/қайта даярлау үдерісінің сұлбасы

 

– белгіленген үлгіде өтінім беру;

– шартты ресімдеу;

– тыңдаушы не оның жұмыс берушісі шартқа сәйкес құжаттар пакетін ұсынуы;

– теориялық және практикалық даярлау/қайта даярлау курстарын өткізу;

– біліктілік емтихандарын өткізу;

– біліктілік емтихандарын сәтті тапсырған жағдайда, куәлік (сертификат) ресімдеу, тіркеу және беру;

– қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда қайта емтихан өткізу;

– тыңдаушыдан не оның жұмыс берушісінен апелляциялар келіп түскен жағдайда, оларды қарастыру.

БАЙЛАНЫС

Барлық мәселелер бойынша:

«Ядролық физика институты» РМК 

050032, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,

Ибрагимов к-сі, 1-үй.

www.inp.kz

E-mail info@inp.kz

ББСӘ ҒТО бастығы,

курс үйлестірушісі – Ермаков Евгений Леонидович

тел: + 8 (727)386-68-42

E-mail ermakov@inp.kz

Факс: +8 (727) 386-52-60

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Байланыс

Каракозов Батыржан Кумекбаевич 

Дата и место рождения: 24.09.1962г., г. Кызылорда

Образование:

 • 1985 г. – окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности инженер-электрик;
 • 1999 г. – окончил Московский международный университет бизнеса и информационных технологий по специальности экономист;
 • 2018 г. – защитил диссертацию на соискание кандидата технических наук по специальности «Материаловедение»

Научная степень и научное звание: кандидат технических наук (PhD)

Диссертация на тему: “Структура и свойства гетерофазных материалов интерметаллидного класса на основе Ti-Al-Nb, полученных SPS спеканием”.

Профессиональная деятельность:

 • 1985 – 1986 гг. Старший энергетик Треста «Кзылордаколхозстрой», г. Кзылорда;
 • 1986 – 1987 гг. Старший энергетик Союза «Кзылордаоблагропромстрой», г. Кызылорда;
 • 1987 – 1991 гг. Старший инженер-энергетик завода «Кзылордарисмаш», г. Кызылорда;
 • 1991 – 1993 гг. Председатель кооператива «Фортуна», г. Кызылорда;
 • 1993 – 1997 гг. Президент АО Региональный торговый дом «Ансат-Кзыл-Орда», г. Кызылорда;
 • 1997 – 1997 гг. Заведующий отделом теплоэнергетического обеспечения города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1997 – 1999 гг. Заведующий отделом промышленности, транспорта и связи города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 1999 гг. Заведующий отдела промышленности и торговли города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 2000 гг. Консультант заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2000 – 2001 гг. Главный специалист заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2001 гг. Директор филиала торгового дома ЗАО«Шымкентпиво» в г. Кызылорде, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2002 гг. Начальник службы взыскания дебиторской и кредиторской задолженностей, АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», г. Кызылорда;
 • 2002 – 2007 гг. Директор филиала ТОО СП «НЭК-Алафрахт», г. Кызылорда;
 • 2007 – 2007 гг. Временно исполняющий обязанности заместителя акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2007 – 2008 гг. Заместитель акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2008 – 2009 гг. Заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2009 – 2011 гг. Начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2011 – 2012 гг. Начальник управления строительства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Начальник управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Советник акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2013 гг. Директор представительства «Южный регион» АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2013 гг. И.о.заместителя Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2014 гг. Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. Первый заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. И.о.Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2015 И.о. заместителя директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2015 гг. Заместитель директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2017 гг. Директор департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2017 – 2020 гг. Директор департамента атомной энергетики и промышленности, Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2021 – н.в. Генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Институт ядерной физики» Министерства энергетики в г. Алматы.

Научные интересы:

 • Материаловедение (в машиностроении)
 • Ядерная физика
 • Наноматералы и нанофизика

Каракозов Б.К. является автором и соавтором свыше 15 научных работ, в том числе 7 работ, входящих в список Web of Science и Scopus. Работает в тесном сотрудничестве с учеными из известных ядерных центров мира: Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна, Россия), Томский политехнический университете.