loader image

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

ҚР Ядролық физика институтының Бүлдірмейтін бақылау және сынақтау әдістері ғылыми-техникалық орталығы (ББСӘ ҒТО

ҚР Ядролық физика институтының Бүлдірмейтін бақылау және сынақтау әдістері ғылыми-техникалық орталығы (ББСӘ ҒТО) бүлдірмейтін және бүлдіретін бақылау әдістері саласында мамандарды даярлау/қайта даярлау бойынша курстар өткізеді. ББСӘ ҒТО-да бүлдірмейтін бақылау бойынша 3-ші біліктілік деңгейіне сертификатталған металтану саласындағы дипломды мамандар жұмыс істейді.

Бүлдірмейтін бақылау дефектоскопшыларын және бүлдіретін бақылау зертханаларының мамандарын даярлау/қайта даярлау бағдарламалары теориялық курсты және тиісті жабдықтар мен бақылау әдістемелерін пайдалана отырып жүргізілетін практикалық сабақтарды қамтиды. 

Курсты аяқтап, емтиханды сәтті тапсырғаннан кейін тиісті даярлау/қайта даярлау бағдарламасы бойынша куәлік (сертификат) беріледі. Бүлдірмейтін бақылау дефектоскопшыларын және зертхана мамандарын даярлау/қайта даярлау бағдарламалары «қорытынды беруге құқылы/құқылы емес» 1-ші және 2-ші біліктілік деңгейлеріне бағдарланған.

 «Қорытынды беруге құқылы» белгісі бар куәлігі (сертификаты) тыңдаушы 2-ші Біліктілік деңгейіне арналған кеңейтілген емтиханды сәтті тапсырған жағдайда, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша беріледі.

ББСӘ ҒТО өз қызметін бүлдірмейтін бақылау және металдарды диагностикалау саласындағы ұлттық стандарттарды, қолданыстағы заңнаманы ескере отырып, Ядролық физика институты РМК Жарғысының негізінде жүзеге асырады.

Қызметкерлерді даярлау/қайта даярлау мынадай бақылау әдістері бойынша жүзеге асырылады (активті батырма):

 • Көзбен шолып бақылау VT
 • Өткіш заттармен бақылау PT (капиллярлық: түрлі-түсті, флюоресценттік)
 • Радиографиялық бақылау RT (гамма- және рентгендік)
 • Радиографиялық кескіндерді мағыналау IRT
 • Ультрадыбыстық бақылау UT
 • Қалыңдық өлшеу ThT (соның ішінде, жабынның коррозиялық және эрозиялық тозуы)
 • Магниттік (магнит-ұнтақты) бақылау MT

Даярлау/қайта даярлау бекітілген оқу бағдарламаларына сәйкес топ құрамында және жеке түрде жүзеге асырылады.

Тапсырыс берушінің аумағына барып, тапсырыс берушінің жабдығында оқыту, сондай-ақ тапсырыс берушінің практикалық қызметін ескеріп оқыту бағдарламаларын ұйымдастыруға болады.

Топтық және жеке сабақтардың құны туралы ақпарат сілтеме бойынша  орналастырылған (активті батырма).

 Даярлау/қайта даярлау үдерісінің сұлбасы

 • белгіленген үлгіде өтінім беру (активті батырма);
 • шартты ресімдеу;
 • тыңдаушы не оның жұмыс берушісі шартқа сәйкес құжаттар пакетін ұсынуы;
 • теориялық және практикалық даярлау/қайта даярлау курстарын өткізу;
 • біліктілік емтихандарын өткізу;
 • біліктілік емтихандарын сәтті тапсырған жағдайда, куәлік (сертификат) ресімдеу, тіркеу және беру;
 • қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда қайта емтихан өткізу;
 • тыңдаушыдан не оның жұмыс берушісінен апелляциялар келіп түскен жағдайда, оларды қарастыру.

«Ядролық физика институты» РМК
050032, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Ибрагимов к-сі, 1-үй.
www.inp.kz
E-mail info@inp.kz

 

ББСӘ ҒТО бастығы,
курс үйлестірушісі – Ермаков Евгений Леонидович
тел: + 8 (727)386-68-42
E-mail ermakov@inp.kz
Факс: +8 (727) 386-52-60

КӨЗБЕН ШОЛЫП БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс көзбен шолып бақылау әдісі бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Терминдер және анықтамалар;
 • Көздің, көру мүшесінің құрылысы;
 • Жарықтандыру;
 • Бақылауды өткізу шарттары, көзбен шолып бағалаудың тікелей және жанама әдістері;
 • Көзбен шолып бақылауға арналған жабдық;
 • Бақыланатын бетті дайындау;
 • Бақылау тексерісі және өлшемдері;
 • Бақылау нәтижелері бойынша есеп беруді жасау;
 • Өлшеу құралдарын қолдана отырып тәжірибелік сабақтар өткізу және есеп берулерді жасау.

ӨТКІШ ЗАТТАРМЕН БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс өткіш заттармен бақылау бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Терминдер және анықтамалар;
 • Өткіш заттармен бақылау әдісіне кіріспе;
 • Өткіш заттармен бақылаудың негізгі қағидалары;
 • Өткіш заттармен бақылауға арналған жабдық;
 • Бақылауды өткізу;
 • Ақауларды анықтау және олардың критерийлерін бағалау;
 • Бақылау нәтижелері бойынша есеп беруді жасау;
 • Бақылауды өткізу әдістемелері;
 • Негізгі стандарттар;
 • Құжаттама;
 • Контрасты және флуоресценттік пенетранттарды қолдана отырып тәжірибелік сабақтар өткізу және есеп берулерді жасау.

РАДИОГРАФИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс дәнекерленген қосылыстардың рентгендік, гамма радиографиясын жүзеге асыру, рентгендік пленканы өңдеу және рентгендік суреттерді мағыналау бойынша түсіндіру мен дағдыларды алуға бағытталған. Курс дәнекерленген қосылыстарды радиографиялық бақылау бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Рентгендік- және гамма-сәулелер қасиеттері;
 • Персоналды қорғау және қауіпсіздік рәсімі;
 • Атом құрылысы;
 • Рентгендік сәулелену генерациясы;
 • Гамма-сәулеленудің табиғи және жасанды көздері;
 • Гамма радиографияны өткізуге арналған жабдық;
 • Радиографиялық пленкалар;
 • Күшейткіш қалқа;
 • Экспозиция диаграммасы;
 • Сипаттамалық қисықтар;
 • Экспозиция есебі;
 • Дәнекерленген қосылыстар радиографиясының технологиясы;
 • Қараңғы бөлмені пайдалану;
 • Радиография сапасы;
 • Радиографиялық суреттерді түсіндіру;
 • Техникалық талаптар және рәсімдер;
 • Тәжірибелік сабақтар: гамма- және рентгендік радиография, радиографиялық суреттерді түсіндіру және есеп берулерді жасау.

 

УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс бақылаудың ультрадыбыстық әдісі бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Ультрадыбыстық ақаукөру әдісінің даму тарихы;
 • УДБ бойынша УДБ терминологиясы және НД шолуы;
 • Шегі жоқ және шектелген орталардағы толқындар. Акустикалық қасиетттері;
 • Орталарды бөлу шекарасы арқылы дыбыстық толқындардың өтуі. Сындық бұрыштар;
 • Дыбыстық тербелістерді беру және қабылдау. УДБ түрлендіргіштері;
 • УДБ тәсілдері. Артықшылықтары және кемшіліктері;
 • УД-сәуленің қалыптасу ерекшеліктері;
 • УДБ метрологиялық қамтамасыз ету. Жасанды шағылдырғыштар;
 • Әртүрлі объектілердің УДБ технологияларының әдістемелік қағидалары;
 • УДБ жабдығы және өлшеу құралдары. УД-сигналдың бейнелеу түрлері.
 • Бақылауды орындау бойынша негізгі операциялар. Ерекше талаптар. Есеп беру бланктерінің нысандары. Жабдықтарды және өлшеу құралдарын тексеру. Бақылауға дайындық.
 • Тәжірибелік сабақтар: Қалыңдық өлшеуіш және ақаукөру УДБ және есеп берулерді жасау.

МАГНИТТІ ҰНТАҚТЫ БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс магнитті бақылау әдісі бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Магниттік бақылау әдістеріне шолу және қысқаша сипаттамасы;
 • Әдіс бойынша терминологиясы және нормативті құжаттамасы;
 • Әдістің физикалық негіздері. Магнит өрістері. Негізгі магниттік сипаттамалар;
 • Магниттік өрістегі ферромагнетиктер, парамагнетиктер және диамагнетиктер;
 • Ақаулар үстінен индикаторлық суреттің қалыптасуы;
 • Магниті ұнтақты бақылау жабдығы және ақаукөру материалдары;
 • Магниттеу тәсілдері. Магниттеу тогын анықтау. Магнитсіздендіру.
 • Индикаторлық суреттің мағынасын ашу. Жалған индикациялар;
 • Қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі;
 • Техникалық талаптар және рәсімдер;
 • Стационарлық және тасымалданатын жабдықты, магниттеудің әртүрлі әдістерін қолдана отырып тәжірибелік сабақтар өткізу және есеп берулерді жасау.

 

РАДИОГРАФИЯЛЫҚ КЕСКІНДЕРДІ МАҒЫНАЛАУ (ТҮСІНДІРУ)

Курс сипаттамасы

Рентгендік суреттерді түсіндіру және бақыланатын бұйымның сапасын бағалау радиографиялық суреттерді түсіндіруге мамандандырылған, радиография бойынша тәжірибелі дефектоскопшылар көмегімен жүзеге асырылады. Рентгенографиялық пленка эмульсияны біркелкі емес суландырудан, сапасыз көріністен және басқа факторлардан туындаған ішкі шу деңгейі жоғары детектор болғандықтан, шифрды айырып оқи білетін мамандар бұл ақауларды бұйымның ақауынан ажырата білуі керек.

Курс радиографиялық кескіндерді түсіндіруге арналған персоналды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Рентгендік- және гамма-сәулелер қасиеттері;
 • Атом құрылысы;
 • Рентгендік- және гамма сәулелер генерациясы;
 • Гамма радиографияны өткізуге арналған жабдық;
 • Радиографиялық пленкалар және күшейткіш қалқа;
 • Сипаттамалық қисықтар және экспозиция есебі;
 • Қараңғы бөлмені пайдалану;
 • Радиографиялық суреттердің, артефактілердің сапасына әсер ететін факторлар;
 • Радиографиялық суреттерді мағыналау;
 • Тәжірибелік сабақтар: радиографиялық суреттерді түсіндіру және есеп берулерді жасау.

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Байланыс

Каракозов Батыржан Кумекбаевич 

Дата и место рождения: 24.09.1962г., г. Кызылорда

Образование:

 • 1985 г. – окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности инженер-электрик;
 • 1999 г. – окончил Московский международный университет бизнеса и информационных технологий по специальности экономист;
 • 2018 г. – защитил диссертацию на соискание кандидата технических наук по специальности «Материаловедение»

Научная степень и научное звание: кандидат технических наук (PhD)

Диссертация на тему: “Структура и свойства гетерофазных материалов интерметаллидного класса на основе Ti-Al-Nb, полученных SPS спеканием”.

Профессиональная деятельность:

 • 1985 – 1986 гг. Старший энергетик Треста «Кзылордаколхозстрой», г. Кзылорда;
 • 1986 – 1987 гг. Старший энергетик Союза «Кзылордаоблагропромстрой», г. Кызылорда;
 • 1987 – 1991 гг. Старший инженер-энергетик завода «Кзылордарисмаш», г. Кызылорда;
 • 1991 – 1993 гг. Председатель кооператива «Фортуна», г. Кызылорда;
 • 1993 – 1997 гг. Президент АО Региональный торговый дом «Ансат-Кзыл-Орда», г. Кызылорда;
 • 1997 – 1997 гг. Заведующий отделом теплоэнергетического обеспечения города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1997 – 1999 гг. Заведующий отделом промышленности, транспорта и связи города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 1999 гг. Заведующий отдела промышленности и торговли города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 2000 гг. Консультант заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2000 – 2001 гг. Главный специалист заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2001 гг. Директор филиала торгового дома ЗАО«Шымкентпиво» в г. Кызылорде, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2002 гг. Начальник службы взыскания дебиторской и кредиторской задолженностей, АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», г. Кызылорда;
 • 2002 – 2007 гг. Директор филиала ТОО СП «НЭК-Алафрахт», г. Кызылорда;
 • 2007 – 2007 гг. Временно исполняющий обязанности заместителя акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2007 – 2008 гг. Заместитель акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2008 – 2009 гг. Заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2009 – 2011 гг. Начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2011 – 2012 гг. Начальник управления строительства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Начальник управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Советник акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2013 гг. Директор представительства «Южный регион» АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2013 гг. И.о.заместителя Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2014 гг. Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. Первый заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. И.о.Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2015 И.о. заместителя директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2015 гг. Заместитель директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2017 гг. Директор департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2017 – 2020 гг. Директор департамента атомной энергетики и промышленности, Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2021 – н.в. Генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Институт ядерной физики» Министерства энергетики в г. Алматы.

Научные интересы:

 • Материаловедение (в машиностроении)
 • Ядерная физика
 • Наноматералы и нанофизика

Каракозов Б.К. является автором и соавтором свыше 15 научных работ, в том числе 7 работ, входящих в список Web of Science и Scopus. Работает в тесном сотрудничестве с учеными из известных ядерных центров мира: Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна, Россия), Томский политехнический университете.