loader image

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

КӨЗБЕН ШОЛЫП БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс көзбен шолып бақылау әдісі бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Терминдер және анықтамалар;
 • Көздің, көру мүшесінің құрылысы;
 • Жарықтандыру;
 • Бақылауды өткізу шарттары, көзбен шолып бағалаудың тікелей және жанама әдістері;
 • Көзбен шолып бақылауға арналған жабдық;
 • Бақыланатын бетті дайындау;
 • Бақылау тексерісі және өлшемдері;
 • Бақылау нәтижелері бойынша есеп беруді жасау;
 • Өлшеу құралдарын қолдана отырып тәжірибелік сабақтар өткізу және есеп берулерді жасау.

ӨТКІШ ЗАТТАРМЕН БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс өткіш заттармен бақылау бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Терминдер және анықтамалар;
 • Өткіш заттармен бақылау әдісіне кіріспе;
 • Өткіш заттармен бақылаудың негізгі қағидалары;
 • Өткіш заттармен бақылауға арналған жабдық;
 • Бақылауды өткізу;
 • Ақауларды анықтау және олардың критерийлерін бағалау;
 • Бақылау нәтижелері бойынша есеп беруді жасау;
 • Бақылауды өткізу әдістемелері;
 • Негізгі стандарттар;
 • Құжаттама;
 • Контрасты және флуоресценттік пенетранттарды қолдана отырып тәжірибелік сабақтар өткізу және есеп берулерді жасау.

 


РАДИОГРАФИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс дәнекерленген қосылыстардың рентгендік, гамма радиографиясын жүзеге асыру, рентгендік пленканы өңдеу және рентгендік суреттерді мағыналау бойынша түсіндіру мен дағдыларды алуға бағытталған. Курс дәнекерленген қосылыстарды радиографиялық бақылау бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Рентгендік- және гамма-сәулелер қасиеттері;
 • Персоналды қорғау және қауіпсіздік рәсімі;
 • Атом құрылысы;
 • Рентгендік сәулелену генерациясы;
 • Гамма-сәулеленудің табиғи және жасанды көздері;
 • Гамма радиографияны өткізуге арналған жабдық;
 • Радиографиялық пленкалар;
 • Күшейткіш қалқа;
 • Экспозиция диаграммасы;
 • Сипаттамалық қисықтар;
 • Экспозиция есебі;
 • Дәнекерленген қосылыстар радиографиясының технологиясы;
 • Қараңғы бөлмені пайдалану;
 • Радиография сапасы;
 • Радиографиялық суреттерді түсіндіру;
 • Техникалық талаптар және рәсімдер;
 • Тәжірибелік сабақтар: гамма- және рентгендік радиография, радиографиялық суреттерді түсіндіру және есеп берулерді жасау.

 

 


УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс бақылаудың ультрадыбыстық әдісі бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Ультрадыбыстық ақаукөру әдісінің даму тарихы;
 • УДБ бойынша УДБ терминологиясы және НД шолуы;
 • Шегі жоқ және шектелген орталардағы толқындар. Акустикалық қасиетттері;
 • Орталарды бөлу шекарасы арқылы дыбыстық толқындардың өтуі. Сындық бұрыштар;
 • Дыбыстық тербелістерді беру және қабылдау. УДБ түрлендіргіштері;
 • УДБ тәсілдері. Артықшылықтары және кемшіліктері;
 • УД-сәуленің қалыптасу ерекшеліктері;
 • УДБ метрологиялық қамтамасыз ету. Жасанды шағылдырғыштар;
 • Әртүрлі объектілердің УДБ технологияларының әдістемелік қағидалары;
 • УДБ жабдығы және өлшеу құралдары. УД-сигналдың бейнелеу түрлері.
 • Бақылауды орындау бойынша негізгі операциялар. Ерекше талаптар. Есеп беру бланктерінің нысандары. Жабдықтарды және өлшеу құралдарын тексеру. Бақылауға дайындық.
 • Тәжірибелік сабақтар: Қалыңдық өлшеуіш және ақаукөру УДБ және есеп берулерді жасау.

 


МАГНИТТІ ҰНТАҚТЫ БАҚЫЛАУ

Курс сипаттамасы

Курс магнитті бақылау әдісі бойынша 1 және 2 біліктілік деңгейлеріне емтихандарды тапсыру үшін бақылаушы-мамандарды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Магниттік бақылау әдістеріне шолу және қысқаша сипаттамасы;
 • Әдіс бойынша терминологиясы және нормативті құжаттамасы;
 • Әдістің физикалық негіздері. Магнит өрістері. Негізгі магниттік сипаттамалар;
 • Магниттік өрістегі ферромагнетиктер, парамагнетиктер және диамагнетиктер;
 • Ақаулар үстінен индикаторлық суреттің қалыптасуы;
 • Магниті ұнтақты бақылау жабдығы және ақаукөру материалдары;
 • Магниттеу тәсілдері. Магниттеу тогын анықтау. Магнитсіздендіру.
 • Индикаторлық суреттің мағынасын ашу. Жалған индикациялар;
 • Қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі;
 • Техникалық талаптар және рәсімдер;
 • Стационарлық және тасымалданатын жабдықты, магниттеудің әртүрлі әдістерін қолдана отырып тәжірибелік сабақтар өткізу және есеп берулерді жасау.

 

 


РАДИОГРАФИЯЛЫҚ КЕСКІНДЕРДІ МАҒЫНАЛАУ (ТҮСІНДІРУ)

Курс сипаттамасы

Рентгендік суреттерді түсіндіру және бақыланатын бұйымның сапасын бағалау радиографиялық суреттерді түсіндіруге мамандандырылған, радиография бойынша тәжірибелі дефектоскопшылар көмегімен жүзеге асырылады. Рентгенографиялық пленка эмульсияны біркелкі емес суландырудан, сапасыз көріністен және басқа факторлардан туындаған ішкі шу деңгейі жоғары детектор болғандықтан, шифрды айырып оқи білетін мамандар бұл ақауларды бұйымның ақауынан ажырата білуі керек.

Курс радиографиялық кескіндерді түсіндіруге арналған персоналды оқыту мен даярлауға бағытталған тәжірибелік және теориялық сабақтардан құралған.

Курс мазмұны

 • Өндіріс технологиясы (дәнекерленген қосылыстар, шыңдалғы, құйынды). Алғашқы және екінші реттік өндірістік процестер ақаулары.
 • Рентгендік- және гамма-сәулелер қасиеттері;
 • Атом құрылысы;
 • Рентгендік- және гамма сәулелер генерациясы;
 • Гамма радиографияны өткізуге арналған жабдық;
 • Радиографиялық пленкалар және күшейткіш қалқа;
 • Сипаттамалық қисықтар және экспозиция есебі;
 • Қараңғы бөлмені пайдалану;
 • Радиографиялық суреттердің, артефактілердің сапасына әсер ететін факторлар;
 • Радиографиялық суреттерді мағыналау;
 • Тәжірибелік сабақтар: радиографиялық суреттерді түсіндіру және есеп берулерді жасау.

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Байланыс

eskort eskişehir - mersin eskort - adana eskort