loader image

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Бүлдірмейтін бақылау және сынау әдістері ғылыми-техникалық орталығы (ББСӘ ҒТО) 2003 жылы құрылған. Орталықты құрудың басты мақсаты атом энергетикасының нормалары мен қағидаларына бағынатын жабдықтар мен құбыр желілерін бүлдірмейтін бақылау әдістері бойынша жұмыстарды орындау болды. КСРО кезінде ядролық энергетика объектілерінің қызметі, сондай-ақ мамандарды даярлау және аттестаттау орталықтандырылып жүзеге асырылған. Посткеңестік кезеңде бұрынғы Кеңес Одағы республикалары үшін атом саласы қауіпсіздігінің жоғары деңгейін өз бетінше дамыту және оны ұстап тұру міндеті болды. Осыған байланысты, Қазақстанда республика аумағында атом энергетикасы объектілерін бүлдірмейтін бақылау саласында бақылауды, техникалық куәландыруды, сондай-ақ мамандарды аттестаттауды ұйымдастыра алатын бөлімше құру қажеттігі туындады.

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (АЭХА (МАГАТЭ) мен британдық «Ядролық жабық орталықтар» бағдарламасы (CNCP) ББСӘ ҒТО-ны ұйымдастыруға және оны заманауи жабдықтармен жарақтандыруға көп көмек көрсетті. Олардың қолдауымен радиографикалық, ультрадыбыстық, капиллярлық, магнит-ұнтақты бақылауға арналған жабдықтар, сондай-ақ қиратушы бақылауға арналған жабдықтар жеткізілді. АЭХА (МАГАТЭ) мен CNCP жобалары шеңберінде халықаралық бүлдірмейтін бақылау орталықтарында (Англия, Канада, Ресей) мамандарды жоғары біліктілік деңгейлеріне даярлау жүзеге асырылды.

Бүгінгі таңда ББСӘ ҒТО мынадай бағыттар бойынша коммерциялық жұмыстарды орындайды:

 • Ұлттық және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес бүлдірмейтін бақылау саласындағы мамандарды даярлау және аттестаттау
 • Негізгі металдың және дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау, оларды сынау (көзбен шолып, радиографикалық, капиллярлық, ультрадыбыстық бақылау, механикалық сынақтау, металлография, химиялық талдау, коррозиялық сынақтар)
 • Бүлдірмейтін бақылау бойынша әдістемелер әзірлеу
 • ЛИРА объектілері құбырларының жер үсті бөлігінің коррозиялық тозу жағдайын бақылау
 • Жабық иондаушы сәулелену көздерінің сапасын бақылау

Коммерциялық қызметтен бөлек, ББСӘ ҒТО-да «Қазақстан экономикасын инновациялық жаңғырту үшін ядро-физикалық әдістерді және технологияларды дамыту» ғылыми-техникалық бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бағдарлама шеңберінде қауіптілігі жоғары өнеркәсіптік объектілердің конструкциялары мен жабдықтарын бақылаудың жаңа әдістемелерін әзірлеу мақсатында дәнекерленген қосылыстар мен негізгі металдың жағдайына пайдалану жүктемелерінің және пайдалану уақытының ықпалын зерделеу бойынша зерттеулер жүргізіледі. Сондай-ақ, ССР-Қ зерттеу реакторы аппаратының құбыр желілерінің және багының дәнекерленген қосылыстарын, негізгі металын бақылау бойынша жұмыстар мерзімді түрде жүргізіледі.

«Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қоры» АҚ қолдауымен іргелі ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған грант шеңберінде «Металдардың магнитті-механикалық анизотропиясына негізделген әдіспен ядролық энергетикалық қондырғылар құбыр желілері материалдарының кернеулі-деформацияланған жай-күйінің қауіптілік дәрежесін бағалау технологиясын әзірлеу» тақырыбында жұмыс орындалды. Қазіргі таңда аталған бақылау әдісі ССР-Қ атом реакторы мен ЛИРА объектілері құбырларының жай-күйін жедел бағалау үшін қолданылады.

ББСӘ ҒТО бастығы
Ермаков Евгений Леонидович
физика-математика ғылымдарының кандидаты
VT, PT, RT бойынша біліктіліктің 3-деңгейлі маманы.
Атом саласына еңбегі сіңген қызметкер

тел: + 8 (727)386-68-42
Факс: +8 (727) 386-52-60
E-mail: ermakov@inp.kz

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Байланыс

Каракозов Батыржан Кумекбаевич 

Дата и место рождения: 24.09.1962г., г. Кызылорда

Образование:

 • 1985 г. – окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности инженер-электрик;
 • 1999 г. – окончил Московский международный университет бизнеса и информационных технологий по специальности экономист;
 • 2018 г. – защитил диссертацию на соискание кандидата технических наук по специальности «Материаловедение»

Научная степень и научное звание: кандидат технических наук (PhD)

Диссертация на тему: “Структура и свойства гетерофазных материалов интерметаллидного класса на основе Ti-Al-Nb, полученных SPS спеканием”.

Профессиональная деятельность:

 • 1985 – 1986 гг. Старший энергетик Треста «Кзылордаколхозстрой», г. Кзылорда;
 • 1986 – 1987 гг. Старший энергетик Союза «Кзылордаоблагропромстрой», г. Кызылорда;
 • 1987 – 1991 гг. Старший инженер-энергетик завода «Кзылордарисмаш», г. Кызылорда;
 • 1991 – 1993 гг. Председатель кооператива «Фортуна», г. Кызылорда;
 • 1993 – 1997 гг. Президент АО Региональный торговый дом «Ансат-Кзыл-Орда», г. Кызылорда;
 • 1997 – 1997 гг. Заведующий отделом теплоэнергетического обеспечения города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1997 – 1999 гг. Заведующий отделом промышленности, транспорта и связи города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 1999 гг. Заведующий отдела промышленности и торговли города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 2000 гг. Консультант заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2000 – 2001 гг. Главный специалист заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2001 гг. Директор филиала торгового дома ЗАО«Шымкентпиво» в г. Кызылорде, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2002 гг. Начальник службы взыскания дебиторской и кредиторской задолженностей, АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», г. Кызылорда;
 • 2002 – 2007 гг. Директор филиала ТОО СП «НЭК-Алафрахт», г. Кызылорда;
 • 2007 – 2007 гг. Временно исполняющий обязанности заместителя акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2007 – 2008 гг. Заместитель акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2008 – 2009 гг. Заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2009 – 2011 гг. Начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2011 – 2012 гг. Начальник управления строительства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Начальник управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Советник акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2013 гг. Директор представительства «Южный регион» АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2013 гг. И.о.заместителя Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2014 гг. Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. Первый заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. И.о.Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2015 И.о. заместителя директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2015 гг. Заместитель директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2017 гг. Директор департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2017 – 2020 гг. Директор департамента атомной энергетики и промышленности, Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2021 – н.в. Генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Институт ядерной физики» Министерства энергетики в г. Алматы.

Научные интересы:

 • Материаловедение (в машиностроении)
 • Ядерная физика
 • Наноматералы и нанофизика

Каракозов Б.К. является автором и соавтором свыше 15 научных работ, в том числе 7 работ, входящих в список Web of Science и Scopus. Работает в тесном сотрудничестве с учеными из известных ядерных центров мира: Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна, Россия), Томский политехнический университете.